lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Annika Olsson

Publicerad: 2016-02-04

Förpackningslogistik spelar en stor roll för framtidens handelsforskning

ÄR: Professor i förpackningslogistik och med i styrgruppen för Centrum för handelsforskning

AKTIV PÅ: Främst Lunds Tekniska Högskola, LTH som bland annat Vicerektor

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och har stor erfarenhet inom branschen från att ha jobbat på Tetra Pak och Alfa Laval i många år.

Smart design är essentiellt

Förpackningar spelar en speciellt viktig roll i handeln i flera olika steg, framförallt i att skydda varan i försörjningskedjan från producent fram till butik, men också i form av design, då en ”smart” design påverkar både resurseffektivitet och kostnader. Förpackningens kanske viktigaste roll vad gäller försäljning av livsmedel och andra dagligvaror, är att den också fungerar som kommunikatör och informatör gentemot kunden. Inte helt sällan kallas förpackningen i dagligvaruhandeln därför för ”den tyste försäljaren”, säger Annika. Alla dessa roller som förpackningen spelar i handeln har gjort att det blev naturligt för Annika att koppla sin bakgrund från livsmedel- och förpackningsindustrin till handelsforskning.

Annikas forskning handlar främst om hur man kan skapa värde genom kundorienterad förpackningsutveckling och innovation. Kunderna möter förpackningar varje dag i handeln och forskningsområdet handel har bidragit till flera nya aspekter för Annikas forskningsämne förpackningslogistik.

En dåligt designad förpackning visar sig i alla led

Handelsforskning har stor betydelse för samhället, menar Annika. Sett ur hennes perspektiv från förpackningsbranschen, har det en påverkan både på resurseffektivitet och på ekonomi, men också på sociala aspekter för dem som arbetar i handeln och andra aktörer i försörjningskedjan.

Förpackningar hanteras i alla led i en försörjningskedja och en dåligt designad förpackning kan bidra till resursslöseri i form av svinn och dyra lösningar, till svårigheter för dem som hanterar förpackningarna och till missnöjda kunder”.

Alla varor som säljs i handeln är förpackade på något sätt och de ska hanteras av de som arbetar i kedjan så smidigt som möjligt, och samtidigt attrahera konsumenter.

Innovationer för värdeskapande

Tidigare har Annika fokuserat på att ta fram modeller för hur man kan utveckla och designa förpackningssystem för hållbara försörjningskedjor, i princip för att bidra till hållbar utveckling. Under 2016 kommer hon gå djupare in i forskning kring innovationer i handeln. Hur kan man jobba med innovationsprocesser och innovationsförmåga i handeln för att skapa mervärde för konsumenter och andra aktörer? Annikas anknytning till institutionen för designvetenskaper kommer också väl till pass i denna forskning då hon kan använda kunskaper därifrån till att forska kring hur man kan använda designteori och designtänkande för att skapa nya innovationer och ökad innovationsförmåga hos handelns aktörer.

Interaktiva förpackningar

Trender inom handelsforskning och specifikt Annikas område handlar just nu om nya sätt att sälja i olika kanaler, vilket ställer nya krav på förpackningar. Vidare ser hon också att man via förpackningen kan skapa mer interaktivitet med konsumenten genom förpackningen som intelligent informationsbärare. Internet och molntjänster är trender som ställer nya krav på handeln men som också öppnar upp nya spännande möjligheter. Viktigare och viktigare för konsumenten blir spårbarhet och ursprungsfrågor, där har förpackningar och logistik betydelsefulla funktioner att fylla. Nya mer hållbara material för förpackningar utvecklas, men det poppar också upp butiker som menar att de inte alls vill eller behöver använda förpackningar. Det senare kan låta som det mest hållbara alternativet, men sett ur ett logistiskt perspektiv behöver så inte alls vara fallet.

Samverkan för att nyttiggöra forskning

Samverkan mellan handeln och forskningen ger mycket för båda parter. Inom forskningsområdet innovation kan mycket göras för att utveckla handeln, men det finns också mycket obruten mark. Genom att handeln ger av sin egen tid och sin organisation direkt in i forskningen så kan vi tillsammans ta fram nya modeller för innovationsarbete och värdeskapande. Handeln är ju den arena där forskningen ska nyttiggöras och genom nära samverkan kan säkerligen både innovation, tillväxt och nya jobb skapas.