lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Affilierade projekt

Centrum för handelsforskning

Centrets verksamhet har sen 2019 delvis förändrats. Vi driver inga egna forskningsprojekt utan är en nätverksorganisation som arrangerar forskningsseminarier och workshops samt stöttar nätverkande och ansökningar om forskningsmedel från forskare (från LU) kring handel. Här hittar du ett axplock av våra affilierade forskningsprojekt.   

National Initiative for Sustainable E-commerce: Accelerate Innovation
För att nå de globala hållbarhetsmålen krävs att e-handelssektorn transformeras till ett hållbart logistiksystem. För att åstadkomma genomgripande systemförändring finns ett tydligt behov av en nationell kraftsamling som accelererar innovation kring denna komplexa samhällsutmaning. Målet för satsningen är skapa en framgångsrik samverkansarena och kompetenscenter för hållbar e-handelslogistik. Med missionen ”Varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra til l ett levande samhälle” som en konkret långsiktig målbild, kommer satsningen samla intressenter, offentliga som privata, för att tillsammans med ledande akademiska miljöer öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet kring hur samhället kan uppnå en ökad effektivisering vid leverans av ehandlade varor och tjänster. 

Projektdeltagare: Daniel Hellström, Josephine Darlington, Klas Hjort, Kristoffer Skjutare
Projekttid: 2021-2024
Finansiär: Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)
 

Säkra och tillgängliga leveranser för äldre
Många brukare är oförmögna, eller som nu i pandemitider, ovilliga att ta sig till serviceombud eller själva öppna dörren för att ta emot leveranser som t.ex. dagligvaror. Detta medför att tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner inte är tillgängliga för alla. Genom att eliminera det personliga mötet vid t.ex. hemleveransen minimeras smittorisken samtidigt som flexibiliteteten för vård- och omsorgsenheten ökar avsevärt vilket även möjliggör mer tid hos t.ex. vårdtagaren. På samma sätt kan andra varor levereras som t.ex. hemsjukvården förser brukarna med levereras till ett uppkopplat leveransskåp i närheten av brukarens bostad vilket minimerar behoven att själva ta sig till olika serviceombud. Personalen från hemservice hämtar, med hjälp av en digital nyckel, varorna i leveransskåpet och tar med sig in till brukaren när de anländer. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka och beskriva hur äldre i samhället upplever nya tjänster som mottagarfria matleveranser och på vilket sätt dessa tjänster kan utvecklas vidare för att öka tillgängligheten till andra viktiga samhällstjänster.

Projektdeltagare: Klas Hjort, John Olsson, Daniel Hellström
Projekttid: 2021-2023
Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse
 

Towards zero emission last mile distribution in omni-channel retail
Last mile logistics is an emerging research area with growing interest from scholars and practitioners, especially over the past five years. The rapid growth is mainly driven by increasing urbanization and population growth, e-commerce development, changing consumer behavior, innovation, and growing attention to sustainability. Many definitions of last mile logistics exist, yet a common view is that it concerns the last stretch of the supply chain from the last distribution center to the recipient's preferred destination point. 

The last mile is often described as one of the most expensive, inefficient, and polluting parts of the supply chain. Therefore, a fast and efficient transition towards more sustainable last mile distribution is required. Little is known about the transition towards zero emission last mile distribution, therefore a more comprehensive understanding of this transition is required. The aim of this dissertation project is to contribute to enhanced understanding of the transition towards net-zero emission last mile distribution in omni-channel retail and its effects.

Projektdeltagare: John OlssonDaniel HellströmHenrik Pålsson
Projekttid: 2018-2023
 

Retail and anti-consumption

Being a good consumer was once synonymous with being a good citizen. When individuals shopped, they supported local farmers, national manufacturers and contributed to economic growth (Cohen, 2003; Coskuner-Balli, 2020). A good citizen, today, appears to be one that forgoes material desires rather than indulging them. And some consumers are using anti-consumption rather than consumption as way to construct their identities.

This trend obviously has consequences for retailers, but how exactly should they respond? This is an especially pressing question for those retailers whose business models are based on volume and unnecessary replacement of items, such as fashion retailers. But, in order to understand how retailers can respond to the anti-consumption trend, we must first understand the trend from a consumer perspective.

This research will use qualitative methods and a socio cultural approach to understand anti-consumption trends because consumer choices inside the store are not isolated from life outside the store nor from the kind of selves we want to present to the outside world.

Projektdeltagare: Carys Egan-Wyer
Projekttid: 2021-2023
Finansiär: Handelsradet
 

Digital healthcare platforms to the needs of elderly patients

The research project aims to explore the key drivers and barriers of adoption of platform-based health services for elderly patients with complex needs, and how healthcare providers can use different types of platforms to better fulfill the needs of such patients.

The research team will draw upon the platform approach (Thomas et al., 2014). At least in theory, different digital platforms enable improved coordination among the different agents involved in health care, e.g. public authorities, platform owners, doctors and patients (Aceto et al., 2018). However, despite the emergence of these platforms, many patients and doctors are not fully exploiting their potential benefits and call for subsequent improvements in health care services (Mann et al., 2015). 

The research team will study platforms developed by old and new entrants to the healthcare industry such as Kry, MinDoktor etc. to analyze the different configuration of platform designs and how they create different prerequisites for data-driven service improvement and innovation.

Projektdeltagare: Javier Cenamor, Johan Frishammar, Anna Essén
Projekttid: 2020-2022
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
 

Dagligvaruhandelns lagerlogistik: Beslutsfaktorer och dynamiska förändringsförmågor vid transformation mot omnikanal
Transformationen mot omnikanaler innebär att handelsföretag måste designa sina nätverk och hanteringsnoder situationsanpassat till olika kontexter. Även om det inte finns någon bästa lösning, har vi observerat att sortering får en allt viktigare roll i omnikanal-logistik. I dagligvaruhandlares OFC används sortering för att hantera olika typer av målkonflikter och avvägningar mellan olika hanteringsaktiviteter, men också för att hantera olika typer av logik styrs av t.ex. den sändande noden, hanteringspunkten, butiker, fordon samt konsumenter. Man måste därför besluta när olika typer av sortering passar bäst, och hur den bäst utförs i olika situationer. En annan aspekt gäller varför olika typer av sortering bör automatiseras och vilken typ av automatisering som passar olika typer av sortering. Olika automationslösningar som passar bäst i olika sammanhang. Dagligvaruhandlare väljer därför olika framtida logistiklösningar, men också olika typer av implementeringar och utrullningsplaner. Intressant är att förstå de skäl som styr olika transformationsplaner, samt de olika utmaningar och fördelar som de medför.

Denna studie syftar alltså till att utveckla kunskap om dagligvaruhandelns omnikanal-transformation av lagerlogistik, speciellt avseende viktiga beslutsfaktorer och dynamiska förändringsförmågor.

De centrala forskningsfrågorna är följande:
1. Vilka beslutsfaktorer påverkar och motiverar olika logistik-konfigurationer under dagligvaruhandlares transformation mot omnikanal-logistik?
2. Vad påverkar när olika typer av sortering är bäst, och vilken typ av automatisering är lämplig för sortering i olika situationer?
3. Hur påverkar olika dynamiska förändringsförmågor transformationen av lagerlogistik i förändringen mot omnikanal-handel?

Projektdeltagare: Ebba ErikssonJoakim KembroAndreas Norrman
Projekttid: 2020-2022
Finansiär: Håkon Swenson Stiftelse
 

Climate and Cost Effective Packaging: A Decision-Support Tool
There is no doubt that packaging is a part of making a better everyday life. Packaging can also help to cut carbon emissions and generate less product waste, playing an important role in keeping the planet healthy. In overall, this project will emphasise that packaging protect and adds value to products, but it is necessary to integrate the processes of designing, evaluating and producing packages, in order to successfully fulfil these tasks. The purpose of this project is to develop and disseminate new knowledge and a novel decision-support tool to tackle the complex issue of managing the design and selection of consumer and transport packaging for sustainable development. The project is based on design science research, co-creation with IKEA, Tetra Pak and WWF.

Projektdeltagare: Henrik Pålson, Daniel Hellström
Projekttid: 2020-2022
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
 

Multichannel Retailing
This project is about understanding the challenges that retailers go through on there journey from using mainly one channel for selling, to multiple channels for selling. The challenges are in many of areas for a retailer, from how operations are organized to the logistics of fulfilment. A case study of IKEA retail is ongoing and currently we are in the process of publishing the first part of that study.

Projektdeltagare: Ulf JohanssonJens Hultman, Jonathan Reynolds, Steve Burt, John Dawson
Projekttid: 2014-2022
Finansiär: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
 

Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet – informellt lärande i handeln
Kompetensutveckling av anställda är en nödvändig förutsättning för företag att framgångsrikt möta morgondagens krav och utmaningar. Dessutom bidrar kompetensutveckling till att de anställda trivs bättre, helt enkelt för att vi växer som människor när vi lär oss något nytt och mår bra när vi känner att vi behärskar det vi förväntas klara av. Tyvärr upplever många handelsanställda att de inte får den kompetensutveckling som de behöver. Majoriteten av den kompetensutveckling som trots allt sker handlar om informellt lärande på jobbet. Kunskapen kring lärande på jobbet är dessvärre mycket begränsad och potentialen till förbättringar är omfattande.

Projektets syfte är att utforska hur informellt lärande går till i praktiken, och sprida kunskap kring hur olika lärandemetoder kan bidra till kompetensutveckling. Målet är att tillsammans med medverkande företag och dess anställda, identifiera framgångsrika lärandemetoder och på så sätt förbättra både kompetensförsörjning och möjligheterna att varje individ kan nå sin fulla potential, samt för företag att framgångsrikt stödja sådant lärande på jobbet. Forskningsprojektet kretsar kring att förstå ”hur” snarare än ”vad” man lär sig, och fokus ligger på mekanismerna för lärandet. Lärande är en komplex process som sker i samverkan med sin omgivning, och lärandemekanismerna är det som hjälper oss att förstå hur själva lärandet går till. Ett utmärkande drag i projektet är att vi studerar lärandet i specifika professioner och inte generellt i en organisation eller för en individ, eftersom olika professioner har olika kompetensbehov och därmed sina egna unika bakomliggande lärandemekanismer.

Projektdeltagare: Daniel Hellström, Pernilla Derwik
Projekttid: 2020-2022
Finansiär: Handelsradet
 

Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet
Studien undersöker den snabbt ökande implementationsgraden av automatiserade lager och dess påverkan på handelns lönsamhet och konkurrenskraft samt hur det bidrar till ett hållbart arbetsliv och samhälle. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager. Det bidrar också med kunskapsutveckling kring personalens roll och behov av framtida kompetenser i automatiserade lager.

Projektdeltagare: Joakim KembroAndreas Norrman
Projekttid: 2020-2022
Finansiär: Handelsradet
 

Innovation i handeln: ledning, organisering och styrning för långsiktig konkurrenskraft
Syftet med forskningsprojektet är att bidra till att öka handelns innovativa förmåga med särskilt fokus på hur man skapar förutsättningar för en kombination av handelns pågående operativa fokus med ständiga förbättringar, hög effektivitet och korta ledtider med ett mer strategiskt, innovativt fokus for att säkerställa långsiktigt värde och konkurrenskraft. Målet med projektet är att utveckla kunskap kring ledning, organisering och styrning av strategisk innovationsledning i samspel med den operativa verksamheten med särskilt fokus på struktur, mätetal och kultur.

Projektdeltagare: Malin Olander Roese, Karla Marie Batingan Paredes, Sofia Ritzen, Annika OlssonUlf Johansson
Projekttid: 2019-2022
Finansiär: Vinnova
 

Marine food resources for new markets
The project addresses the relationship between sustainability, marine food resources, and a circular bio-based economy. We are interested in different ways of developing the added value of algae as a marine resource in a bio-based economy. The project’s overarching objective is to develop sustainable and secure processes for easing flows of sustainable consumption practices along the entire chain, from raw material to consumer.

Projektdeltagare: Cecilia FredrikssonFilippa SäweEva Nordberg Karlsson, Charlotta Turner, Annabell MerkelThamani Freedom GondoMadeleine Jonsson
Projekttid: 2019-2021
Finansiär: Formas
 

Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat?
Projektets utgångspunkt är att den fysiska butiken förändras och flera handelskedjor testar nya butiksformat som show-room, etc. Dessa format kompletterar den traditionella fysiska butiken och ger möjlighet för anpassning till nya kundbehov. Den traditionella butiken utvärderas på försäljning, men de nya formaten måste utvärderas och styras utifrån andra variabler. Men vilka då? Och hur? Detta projekt ger svar på dessa frågor genom studier av etablerade och nya handelsföretag samt kunder i Sverige och i Storbritannien.

Den fysiska butiken fortsätter att förändras och flera handelskedjor arbetat fram och testar nya butiksformat som show-room, pop-up stores etc. Dessa format skall komplettera den traditionella fysiska butiken och skapa möjlighet för anpassning till nya kundbehov. Medan den traditionella butiken utvärderas på försäljning, är inte de nya formaten det och måste utvärderas och styras på nya sätt. Men vilka då? Och hur? Detta projekt avser att ge svar på dessa frågor genom studier av etablerade och nya företag.

Projektdeltagare: Ulf JohanssonJens Hultman, Steve Burt, Carys Egan-Wyer
Projekttid: 2019-2021
Finansiär: Handelsradet
 

Hållbara livsmedelsplattformar: Att möjliggöra hållbara matpraktiker genom socio-tekniska innovationer (PLATEFORMS)

Projektdeltagare: Christian Fuentes, Emma Samsioe, Maria Fuentes
Projekttid: 2018-2021
Finansiär: Swedish Research Council

 

Towards Sustainable Supply Chain Practices – Investigating Packaging Efficiency
The purpose of this project is to highlight the volume and weight losses created by packaging and occurring along the entire supply chain, and makes assessments of their magnitude.

Projektdeltagare: Noor Faizawati BadarudinDaniel HellströmHenrik Pålsson
Projekttid: 2019-2022 
 

Operatörsneutrala paketautomater för ökad service och tillgänglighet i gles- och landsbygder
Projektdeltagare: Klas HjortDaniel HellströmPer-Olof HedvallYulia Vakulenko, Patrik Rydén
Projekttid: Börjar 2020
Finansiär: Swedish Agency for Economic and Regional Growth
 

Completed projects

 

Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal 
På senare år har ökad digitalisering och nya handelskanaler förändrat butikens förutsättningar; med ökad kunskap och förändrade beteende hos kunderna som följd. Vi vet redan att personalens roll är avgörande för kundernas upplevelser, till det positiva eller till det negativa. Men vi behöver mer kunskap om vilka utmaningar personalen ställs inför i mötet med dagens kunder. I detta forskningsprojekt riktas fokus mot personalens roll under servicemötet i den fysiska butiken: Hur ser kraven från dagens kunder ut och hur kommer dessa till uttryck i butiken? Vilka förutsättningar har personalen – och vilka förutsättningar behöver de – för att kunna möta nya kundkrav och kundbeteende? Detta är frågor som projektet kommer att utforska, genom studier i 5 stora svenska detaljhandelsföretag från olika branscher. Studien innebär datainsamling i butik, men också på central nivå i organisationen - för att få kunskap om de organisatoriska förutsättningar som har betydelse för personalens förmåga att hantera dagens servicemöten.

Projektdeltagare: Ulf JohanssonKristina Bäckström, Jens Nordfält
Projekttid: 2018-2020
Finansiär: Handelsradet
 

DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin
Detta projekt studerar hur man i handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för extensiv insamling och användning av individers data. Projektet leds av docent Stefan Larsson vid Lunds universitet, i samverkan med tankesmedjan Fores och en referensgrupp med bl.a. ekonom och digitaliseringsexpert Anna Felländer och representanter från Svensk Handel, Konsumentverket, SEB, Dustin, Sveriges Konsumenter och IT&Telekomföretagen.

Projektdeltagare: Stefan Larsson
Projekttid: 2018-2021
Finansiär: Handelsradet, Fores
 

Customer Expectations of Unattended Home Delivery Service in Grocery Retail
Omni-channel retail has grown tremendously in recent years, particularly in the grocery sector, making Sweden the Nordic country with the largest online presence. The rapid growth poses challenges to last mile deliveries, which are often described as complicated, costly and inefficient. Therefore, various emerging technologies and innovations have been explored in recent years, particularly with regards to goods reception solutions. These solutions include among for example self-service technologies, smart locks, collection and delivery points, and reception boxes. Despite the growing body of literature, previous research does not capture how the customers create expectations, experience and eventually value in relation to such technology. Thus, this research project aims to explore, understand and report consumers’ expectations of unattended delivery systems.

Projektdeltagare: Mary Catherine Osman, Daniel Hellström, John OlssonYulia Vakulenko
Projekttid: 2019-2021
 

Effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – utmaningar för dagligvaruhandel
Handelsföretag erbjuder allt oftare sina kunder en sömlös shoppingupplevelse där försäljning via fysisk butik och e-handel integreras, något som kallas omnikanal. Såväl e-handel som omnikanal växer inom dagligvaruhandel. En viktig utmaning för e-handel och omnikanaler är effektiv hantering av det fysiska flödet av sålda varor och returer. Detta är speciellt utmanande för dagligvaror som ofta har andra, och tuffare krav, på logistiken än andra typer av produkter: kortare livslängd, kortare leveranstider, krav på speciella temperaturer etc. Distributionsstrukturen kan förutom butiker också innehålla flera olika typer av lagerpunkter som är mer eller mindre specialiserade på att hantera olika orderstorlekar eller typer av gods. Både traditionell handel och e-handelsaktörer måste anpassa sig för att kunna hantera logistiken i omnikanaler. En övergripande fråga blir i vilken omfattning olika fysiska flöde skall separeras eller integreras mellan olika kanaler och deras specialiserade hanteringsnoder, samt hur de utmaningar som uppstår hanteras på bästa sätt. I handelskedjor med stor grad av decentraliserad styrning och ägande kan förekomma problem med hur nödvändiga investeringar skall göras och risker/vinster/kostnader fördelas. Andra utmaningar inkluderar till exempel val av lagerlayout, val av metoder för inlagring och plockning, val av lagerhanteringssystem, val av utrustning såsom ställage och truckar, returflöde in i lagret, och distributionsmetod. Förutom att hantera varierande in- och utflöden måste ett övergripande informationssystem även integrera olika lager i kanalerna för att skapa visibilitet av lagersaldo och effektiv orderhantering. Studien syftar till att undersöka utmaningar för dagligvaruhandel att skapa effektiv materialhantering och lagerverksamhet. Ambitionen är att studera intressanta fall både i Sverige och i några andra europeiska länder.

Projektdeltagare: Ebba Eriksson, Joakim Kembro, Andreas Norrman
Projekttid: 2017-2019
Finansiär: Håkon Swenson Stiftelse
 

Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter
Idag är kunskapen kring användningen av paketautomater mycket begränsad. Det finns varken studier på dess påverkan på tillgänglighet eller miljön. Projektet kommer därför att bidra till att skapa kunskap kring hur paketautomaten kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglighet och skapa kunskap kring konsumenteffekter, dvs. beskriva miljöpåverkan kopplat till en ökad tillgänglighet och dess eventuella påverkan på förväntade ökande krav på dörr/hemleveranser. Projektet skall pilottesta paketautomater och utvärdera dess användning mot det transpolitiska funktionsmålet: tillgänglighet Fokus i detta trippel helix projekt är att, tillsammans med Region Skåne, Helsingborgs stad, Svensk Digital Handel, PostNord, Lunds universitet Campus Helsingborg, H&M och andra e-handelsföretag och dess konsumenter, förstå, förklara och förbättra användningen av paketautomater, för att både öka tillgängligheten för alla och samtidigt stödja en miljömässig hållbar utveckling.

Projektdeltagare: Klas Hjort, Daniel Hellström, Yulia Vakulenko, Anette Svingstedt
Projekttid: 2016-2019
Projektfinansiär: Vinnova


Med ögonen på e-handel: visuell uppmärksamhet och val i den digitala butiken
Hur vi som konsumenter gör våra matinköp håller på att förändras. Allt fler konsumenter handlar idag sina matvaror på nätet och trenden är starkt växande. Hur påverkas konsumenten av denna omställning? Ser besluten som fattas i en virtuell butik annorlunda ut än de som görs i en traditionell livsmedelsaffär?
Det finns stora skillnader mellan virtuell och fysisk handel, bland annat i hur produkter presenteras (ex. storleken på en fysisk förpackning och de små bilder som visas upp i en första produktvy på nätet) och i vilket sammanhang (ex. en hylla där man snabbt får överblick över hur stort utbudet är och en websida som visar en begränsad del av utbudet). Vi vet att skillnader i hur informationsutbudet presenteras visuellt påverkar vilka produkter konsumenter uppmärksammar. I förlängningen är det också mycket troligt att det kommer att förändra vad konsumenten väljer att köpa. I projektet kommer vi att studera hur inre faktorer – vad konsumenten vill ha – och yttre faktorer – hur förpackningarna ser ut och hur de presenteras i hyllan påverkar vad konsumenten uppmärksammar och sedan väljer.
Forskningsgruppen har arbetat fram en metod för att studera hur dessa faktorer påverkar konsumenterna i butiksmiljö med hjälp av ögonrörelsemätning. Denna metod är också tillämpbar när matinköpen görs framför datorskärmen. Därmed kan vi på ett precist sätt se hur konsumenterna påverkas av de skillnader som finns mellan den virtuella och den fysiska butiken.
Resultaten kommer att fördjupa våra kunskaper om hur konsumentens visuella uppmärksamhet och beslut påverkas av omställningen från inköp i butik till inköp på nätet. 

Projektdeltagare: Kerstin GidlöfNils HolmbergAnnika Wallin
Projekttid: 2017-2018
Finansiär: Håkon Swenson Stiftelsen