lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Affilierade projekt

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Vår forskning är organiserad i två forskargrupper och utöver detta finns ett antal affilierade projekt som är knutna till centrat.

Effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – utmaningar för dagligvaruhandel
Handelsföretag erbjuder allt oftare sina kunder en sömlös shoppingupplevelse där försäljning via fysisk butik och e-handel integreras, något som kallas omnikanal. Såväl e-handel som omnikanal växer inom dagligvaruhandel. En viktig utmaning för e-handel och omnikanaler är effektiv hantering av det fysiska flödet av sålda varor och returer. Detta är speciellt utmanande för dagligvaror som ofta har andra, och tuffare krav, på logistiken än andra typer av produkter: kortare livslängd, kortare leveranstider, krav på speciella temperaturer etc. Distributionsstrukturen kan förutom butiker också innehålla flera olika typer av lagerpunkter som är mer eller mindre specialiserade på att hantera olika orderstorlekar eller typer av gods. Både traditionell handel och e-handelsaktörer måste anpassa sig för att kunna hantera logistiken i omnikanaler. En övergripande fråga blir i vilken omfattning olika fysiska flöde skall separeras eller integreras mellan olika kanaler och deras specialiserade hanteringsnoder, samt hur de utmaningar som uppstår hanteras på bästa sätt. I handelskedjor med stor grad av decentraliserad styrning och ägande kan förekomma problem med hur nödvändiga investeringar skall göras och risker/vinster/kostnader fördelas. Andra utmaningar inkluderar till exempel val av lagerlayout, val av metoder för inlagring och plockning, val av lagerhanteringssystem, val av utrustning såsom ställage och truckar, returflöde in i lagret, och distributionsmetod. Förutom att hantera varierande in- och utflöden måste ett övergripande informationssystem även integrera olika lager i kanalerna för att skapa visibilitet av lagersaldo och effektiv orderhantering. Studien syftar till att undersöka utmaningar för dagligvaruhandel att skapa effektiv materialhantering och lagerverksamhet. Ambitionen är att studera intressanta fall både i Sverige och i några andra europeiska länder.

Projektdeltagare: Ebba Eriksson, Joakim Kembro, Andreas Norrman
Projekttid: 2017-2019
Finansiär: Håkon Swenson Stiftelse
 

Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter
Idag är kunskapen kring användningen av paketautomater mycket begränsad. Det finns varken studier på dess påverkan på tillgänglighet eller miljön. Projektet kommer därför att bidra till att skapa kunskap kring hur paketautomaten kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglighet och skapa kunskap kring konsumenteffekter, dvs. beskriva miljöpåverkan kopplat till en ökad tillgänglighet och dess eventuella påverkan på förväntade ökande krav på dörr/hemleveranser. Projektet skall pilottesta paketautomater och utvärdera dess användning mot det transpolitiska funktionsmålet: tillgänglighet Fokus i detta trippel helix projekt är att, tillsammans med Region Skåne, Helsingborgs stad, Svensk Digital Handel, PostNord, Lunds universitet Campus Helsingborg, H&M och andra e-handelsföretag och dess konsumenter, förstå, förklara och förbättra användningen av paketautomater, för att både öka tillgängligheten för alla och samtidigt stödja en miljömässig hållbar utveckling.

Projektdeltagare: Klas Hjort, Daniel Hellström, Yulia Vakulenko, Anette Svingstedt
Projekttid: 2016-2019
Projektfinansiär: Vinnova

 

Konnässörskap, Snobberi & Engagemang: Kultiveringstrendens kolonisering av den vardagliga konsumtionen
Som en naturlig följd av den stegrande fokuseringen på diverse konsumtionskopplade livsstilstrender i media (t.ex. explosionen av matlagnings- och inredningsprogram) har det som tidigare betraktats som trivial och vardaglig konsumtion kommit att öka i betydelse både för producenter och för konsumenter. Det som inom klassisk marknadsföring) endast ansetts vara en bulkvara av funktionell betydelse och ”lågengagerande” t.ex. vatten eller salt, har blivit högst symboliskt laddat och utgör nu en betydande del i den kulturellt betingade konsumtionen som både markerar status och skapar identitet för konsumenten. Så kallade ”lågengagerande” konsumtionskategorier utgör numera reella resurser för individers kultivering i form av diverse konnässörpraktiker (t.ex. arrangerandet av lakritsprovningar och olivoljeresor), d.v.s. fler och fler konsumtionsfält exploateras under denna kultiveringstrend. I detta forskningsprojekt utforskas därför kultiveringstrendens exploatering av tidigare vardagliga konsumtionsfält genom att studera hur marknadsförare och konsumenter gemensamt driver och upprätthåller denna trend. Hur praktiseras och uttrycks konsumenters kultivering i de nykoloniserade fälten? Vilken bärighet har indelningen mellan låg- och högengagerande konsumtionsprodukter som analysverktyg för marknadsförare? Hur skapas och upprätthålls kultiveringspraktikerna i sociala interaktioner konsumenter sinsemellan samt mellan konsumenter och marknadsförare, och hur kapitaliserar marknadsförare på denna trend med hjälp av nya marknadsföringskanaler såsom sociala medier? Syftet med projektet är alltså att bättre teoretisera hur tidigare vardaglig konsumtion omvandlas till något spektakulärt och till en källa för konsumenters kultivering och identitetskonstruktion.

Projektdeltagare: Ulf JohanssonJon BertilssonSofia UlverMarcus KlassonCarys Egan-Wyer.

Projekttid: 2012-2019
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse
Läs mer om projektet i Ekonomihögskolans magasin Latitude.
 

Med ögonen på e-handel: visuell uppmärksamhet och val i den digitala butiken
Hur vi som konsumenter gör våra matinköp håller på att förändras. Allt fler konsumenter handlar idag sina matvaror på nätet och trenden är starkt växande. Hur påverkas konsumenten av denna omställning? Ser besluten som fattas i en virtuell butik annorlunda ut än de som görs i en traditionell livsmedelsaffär?
Det finns stora skillnader mellan virtuell och fysisk handel, bland annat i hur produkter presenteras (ex. storleken på en fysisk förpackning och de små bilder som visas upp i en första produktvy på nätet) och i vilket sammanhang (ex. en hylla där man snabbt får överblick över hur stort utbudet är och en websida som visar en begränsad del av utbudet). Vi vet att skillnader i hur informationsutbudet presenteras visuellt påverkar vilka produkter konsumenter uppmärksammar. I förlängningen är det också mycket troligt att det kommer att förändra vad konsumenten väljer att köpa. I projektet kommer vi att studera hur inre faktorer – vad konsumenten vill ha – och yttre faktorer – hur förpackningarna ser ut och hur de presenteras i hyllan påverkar vad konsumenten uppmärksammar och sedan väljer.
Forskningsgruppen har arbetat fram en metod för att studera hur dessa faktorer påverkar konsumenterna i butiksmiljö med hjälp av ögonrörelsemätning. Denna metod är också tillämpbar när matinköpen görs framför datorskärmen. Därmed kan vi på ett precist sätt se hur konsumenterna påverkas av de skillnader som finns mellan den virtuella och den fysiska butiken.
Resultaten kommer att fördjupa våra kunskaper om hur konsumentens visuella uppmärksamhet och beslut påverkas av omställningen från inköp i butik till inköp på nätet. 

Projektdeltagare: Kerstin GidlöfNils HolmbergAnnika Wallin
Projekttid: 2017-2018
Finansiär: Håkon Swenson Stiftelsen