lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar - Vem är framtidens smarta stad till för?

Publicerad: 2022-12-15

En smart stad är en hållbar stad där nätverk och tjänster utformas till nytta för dess invånare och företag med hjälp av digitalisering och tekniska lösningar. Utformningen av smarta städer är komplex och berör många områden som exempelvis mobilitet, stadsplanering, handel och logistik. De senaste decennierna har en uppsjö av tekniska lösningar, som leveransskåp, drönare och autonoma fordon utvecklats och testats. För att uppnå smarta och hållbara städer som adresserar de stora samhällsutmaningar vi står inför behöver dessa lösningar kopplas ihop till ett integrerat ekosystem.


I mitten av november 2022 hölls världens största mötesplats för smarta städer med fokus på digitalisering, Smart City Expo World Congress i Barcelona som handlade om framtidens smarta städer med aktörer från både den offentliga och privata sektorn inom många branscher. Kongressen lockade cirka 850 utställare och 20.000 besökare från hela världen. Där stod den nordiska paviljongen som värdar för aktörer från hela Norden inklusive Helsingborg stad med en delegation av representanter från staden, stadens bolag, näringsliv och akademi. Logistikforskarna Klas Hjort och John Olsson representerade Lunds universitet via centrum för handelsforskning, forskargruppen ReLog vid Campus Helsingborg, samt ASTER (Alliance for Sustainable E-commerce) i Helsingborgsdelegationen. 

På kongressen blev det uppenbart att nästa steg i utvecklingen mot smarta städer är att integrera samtliga systemkomponenter och tekniska lösningar i ett smart och hållbart ekosystem. Digital teknik för smarta städer har en enorm outnyttjad potential för att bidra till bättre livskvalitet i städerna. Städer runtom i världen har kommit olika långt i implementeringen av de tekniska lösningarna som finns tillgängliga på marknaden. Integrationen av dessa lösningar är en utmaning som många städer har gemensam och ändå är kunskapen kring detta fortsatt väldigt begränsad. 

De två forskarna deltog bland annat i en paneldebatt som fokuserade på samverkan och utmaningar under transformationen till en hållbar stadslogistik. Städer och regioner var inbjudna för att dela med sig av utmaningarna de står inför på detta område, och företag av olika slag var inbjudna att dela med sig av lösningarna de har att erbjuda. 

Utöver kunskapsspridning var ett centralt syfte med kongressen att nätverka och knyta nya kontakter med företag, städer och regioner. Exempelvis mötte vi representanter från Fort Worth i Texas (USA) där staden har etablerat en testbädd för olika slags innovationer. Kongressen gav möjlighet att diskutera erfarenheter av innovationsprojekt som genomförts i Fort Worth och Helsingborg stad med stöd av Campus Helsingborg. I nästa steg efter de initiala kontakterna läggs numera grunden för djupare samarbete och kunskapsutbyte. 

För att accelerera omställningen till smarta och hållbara städer krävs innovationsprojekt för att bygga ny kunskap genom att utveckla och testa nya lösningar. Helsingborg är en stad som är i stark samverkan med olika aktörer för att påskynda omställningen där hela staden erbjuds som testbädd för att hitta nya lösningar mot klimatneutralt 2030. Ett exempel kretsar kring citylogistik och e-handelsleveranser som är en central utmaning i denna omställning. På kongressen visades lösningar som digitala tvillingar, innovativa leveransfordon, och robotar. I diskussionerna på kongressen föddes idéen om att skapa en testbädd för drönarleveranser i Helsingborg stad. Tillbaka på jobbet har arbetet för att realisera denna idé påbörjats och nyckelaktörer har redan anmält sitt intresse att vara med i testprojektet. 
 

John Olsson & Klas Hjort
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Forfattare

John Olsson är doktorand vid LTH och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Läs mer om Johns forskning.

Klas Hjort är Universitetslektor vid Förpackningslogistik och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Läs mer om Klas forskning.