lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Våra forskningsprogram

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Forskningsprogrammen vid Centrum bedrivs av två samverkande forskargrupper vilket innebär att det tvärvetenskapliga arbetssättet fortsätter och utvecklas. Utöver våra forskningsprogram finns ett antal affilierade projekt som är knutna till centrat.

Forskningsprogrammet Retail Destination

Forskningsprogrammet ”Retail Destination” tar utgångspunkt i relationen mellan handel och plats. När handel tar plats aktiveras en mängd olika processer och aktörer. Programmet fokuserar teman som etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. Relationen mellan handel och plats studeras ur olika perspektiv och programmet undersöker hur butiken, shoppinggatan, stadskärnan, gallerian, secondhand-butiken, köpcentret och staden fungerar som olika former av destinationer med sina speci ka utmaningar och möjligheter. Hur kan vi förstå och beskriva olika handelsplatser? Hur kan vi förklara de skilda förutsättningar och praktiker som kopplas till speci ka destinationer för handel? Hur blir en stad eller en plats en attraktiv shoppingdestination?

Relationen mellan handel och plats studeras ur olika perspektiv och programmet undersöker hur butiken, shoppinggatan, stadskärnan, gallerian, secondhand-butiken, köpcentret och staden fungerar som olika former av destinationer med sina specifika utmaningar och möjligheter.

Forskargruppen delar ett övergripande intresse för hur olika handelsplatser etableras och de aktiva forskarna medverkar ofta i konferenser, press och media. Programmet är organiserat i ett antal studier som fokuserar olika retaildestinationer ur skilda perspektiv. Vi arbetar med studier kring stadens, stadskärnans och köpcentrets attraktionskraft, studier av konsumenten och servicemötet i den fysiska butiken, studier av digitalisering och e-handelslösningar i relation till handel, plats och logistik samt studier som belyser olika former av alternativa handelsplatser.

Programmet fortsätter att bedriva forskning kring överetableringar av handelsplatser och köpcenter, och vi ser idag hur äldre köpcenter försöker överleva genom att investera i förändrad design, butiksmix och ombyggnationer. Programmets pågående studier visar att det finns ett tydligt samband mellan tunga investeringar och försäljningstillväxt där effekterna ser ut att vara tydligast för de köpcenter som är lokaliserade i stadskärnan. För närvarande görs en liknande studie på svenska stadskärnor.

Studier av relationen mellan destination, digitalisering och olika e-handelslösningar har konkretiserats med hjälp av insamling av transaktionsdata kring hur konsumenter i glesbygd och tätort handlar på nätet och hur de väljer leveransservice. Nästa steg är att koppla transaktionsdata med demografisk data för placering av exempelvis paketautomater på olika uthämtningsplatser. Under året har det även gjorts en kvantitativ kartläggning och mätning av vilka slags handelsplatser svenska konsumenter besöker under ett år. Här är vi speciellt intresserade av relationen mellan traditionella och alternativa handelsplatser, samt vilka praktiker som är kopplade till de olika handelsplatserna.

Forskargruppen arbetar vidare i olika konstellationer med ett varierat kvalitativt och kvantitativt material med fokus på tvärvetenskapligt författande av ett antal internationella journalartiklar. Flera internationella journalartiklar har publicerats och nyligen har en antologi getts ut i bokform där era av programmets forskare ingår som medförfattare. Boken ”Handelsstad i omvandling” har redigerats av Devrim Umut Aslan och Cecilia Fredriksson. Bokens elva bidrag belyser handel i förhållande till stadsliv, konsumtionskultur och digitalisering. Bidragen bygger på olika metoder och skilda forskningsmaterial. En central utgångspunkt har varit att hitta angreppssätt som kan användas för att belysa den komplexitet som finns inom handeln.

Deltagare i forskargruppen: Cecilia Fredriksson, Klas Hjort, Johan Anselmsson, Christian Fuentes.
Affilierade forskare: Kristina Bäckström, Ola Thufvesson, Lena Eskilsson och Devrim Umut Aslan.
Projekttid: 2016-2018
Kontakta Cecilia Fredriksson för mer information om forskargruppens arbete.

Forskningsprogrammet Retail Innovation

Forskningsprogrammet ”Retail innovation” startades för att forskare – och praktiker – såg ett behov av att förstå hur handeln skulle kunna möta de utmaningar som knackar på när digitaliseringen slår till med full kraft, när hemleveranser och returer ska fungera i praktiken och inte enbart digitalt, när ”Black Friday” möts av ”White Monday” och ”Green Friday” och när konsumenter ändrar beteende och utmanar handelns traditioner.

Att ta tillvara den kunskap som finns hos butikspersonal i innovationsarbetet på ett strukturerat sätt framstår som centralt.​​

Inom forskningstemat retail innovation har vi både studerat hur handeln arbetar med innovation och förändring på den strategiska och centrala nivån i organisationen och hur innovation och förändring skapas i butiksleden och kanske till och med av konsumenterna som besöker butiken. Teman som innovationsförmåga, innovationsledning, betallösningar, hållbarhetskommunikation och implementering, samt konsumentens roll i innovation har varit aktuella i vår forskargrupp. Preliminära resultat visar att handels förmåga till innovation är god, men att begreppet innovation inte används och att ansvaret är otydligt. Vidare ser vi att butikspersonalen är en kritisk resurs. Ändå finns sparsamt med aktuell forskning om frontpersonalens roll och branschen brister i användning av den kunskap som uppstår i varje kundmöte i alla butiker. Att ta tillvara den kunskap som nns hos butikspersonal i innovationsarbetet på ett strukturerat sätt framstår som centralt. Det är också tydligt att kunskap och strategier som skapas i ledningsfunktioner inte alltid kommer butikspersonalen tillgodo och därmed finns en kommunikativ svårighet att operationalisera ledningens strategier på butiksgolvet.

Kopplat till denna fråga är frågan om organisering för innovation. Vi har sett att organisationer ofta har svårt att hantera den kombination mellan struktur och flexibilitet som litteraturen talar om. Det blir antingen mycket struktur och lite flexibilitet eller mycket flexibilitet där alla deltar när de kan men väldigt lite struktur. Vi kan ana en utmaning i att organisera för att fånga upp möjligheter till innovation i en verksamhet som är både centralstyrd och decentraliserad.

Forskargruppen består av forskare och doktorander med olika bakgrund och olika kompetenser. Forskarna och doktoranderna kommer från Institutionen för designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola, Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Institutionen för tjänstevetenskaper vid Campus Helsingborg. Genom den tvärvetenskapliga sammansättningen i gruppen kan vi förstå och förklara handeln ur olika perspektiv. Vi har också samverkat med handelns olika aktörer och sett dem starta förändringar och reflektera kring sin egen verksamhet baserat på våra forskningsresultat.

Deltagare i forskargruppen: Ulf JohanssonAnnika Olsson, Ulf Elg, Jens Hultman, Anette SvingstedtKarla Maria Batingan Paredes, ​​​​​​​Carin Rehncrona och Axel Welinder.
Affilierade forskare: Mikael Björn och Malin Olander Roese.

Projekttid: 2016-2018
Kontakta Ulf Johansson eller Annika Olsson för mer information om forskargruppens arbete.